خرید و فروش فلزیاب – 09014444903

قانون دستگاه فلزیاب

 

آیین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ،

 خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلز یاب

قانون دستگاه فلزیاب

ماده ۱- وزارت صنایع و معادن مکلف است ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را به هنگام ثبت اعلامیه تاسیس،

به متقاضیان ساخت دستگاههای فلزیاب ابلاغ نماید. صدور پروانه بهره برداری برای این واحدها منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.

ماده ۲- خرید ، فروش ، نگهداری و استفاده از دستگاههای فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است.

فروشندگان مکلفند دستگاه های یاد شده. را فقط به اشخاصی که مجوز خرید از سازمان میراث فرهنگی کشور دریافت نموده اند.

بفروشند. و نسخه ای از برگ فروش را مشتمل بر مشخصات خریدار. و مشخصات فنی دستگاه به سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال. نماید.

ماده ۳- وزارت بازرگانی ، نیاز صنوف مجاز به استفاده از دستگاه فلزیاب را با ذکر تعداد و توانایی دستگاه های مورد نظر.

تا پایان اسفند ماه هر سال به سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام خواهد. کرد. تا در صدور مجوزهای ساخت برای سال بعد لحاظ گردد.

ماده ۴- اشخاص متقاضی دریافت مجوزهای موضوع این آیین نامه ، علاوه بر شرایط عمومی اشتغال به کار و با توجه به شرایط ذیل و ضوابط مندرج در

دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور ، به تقاضاهای واصل شده. ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام نظر خواهد کرد.

الف- اشتغال به شغل قانونی مورد تایید مراجع ذی ربط.

ب- تایید نیاز به استفاده از دستگاه فلزیاب از اداره کل بازرگانی استان محل کسب.

پ- عدم محکومیت از سوی مراجع قضایی به اتهام حفاری غیر مجاز یا سایر جرایم مرتبط با میراث فرهنگی کشور در مورد اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی .

ت- تعهد به رعایت قوانین ناظر به حفاظت میراث فرهنگی کشور.

تبصره – صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه از اختیارات سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد و سازمان مذکور در صدور یا عدم صدور آن مختار است.

قانون دستگاه فلزیاب
قانون دستگاه فلزیاب

 

 

ماده ۵ – مدت اعتبارمجوزهای موضوع این آیین نامه یک سال است و تمدید آن منوط به رعایت مفاد این آیین نامه

و ضوابط مقرر در دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد. صاحب مجوز حق واگذاری.

دائم یا موقت آن را به غیر و همچنین حق تغییر مورد یا محل استفاده را ندارد.

ماده ۶   تبلیغ دستگاه های فلزیاب از طریق رسانه های عمومی ، مطبوعات ،

چاپ و نشر پوستر و سایر روش های تبلیغاتی فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور مجاز است.

ماده ۷-  ورود دستگاه های موضوع این آیین نامه ، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور و رعایت سایر مقررات ناظر به موضوع است.

ماده ۸-  کلیه دستگاه های فلزیاب که به علت تخلف از مفاد قانون یا این آیین نامه ،

از سوی مراجع ذی صلاح ضبط شده یا می شوند ،

در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می گیرد . سازمان مذکور می تواند

آنها را به اشخاصی که دارای مجوز خرید هستند با رعایت مقررات مربوط بفروشد.

ماده ۹ –  در صورتی که دارندگان مجوزهای موضوع این آیین نامه از ضوابط و مقررات مقرر در این آیین نامه ،

دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور ، تخلف نمایند ، مجوز آنها به تشخیص سازمان یاد یاد شده

ابطال یا معلق می شود و از تمدید یا تجدید آن خودداری خواهد شد.

ماده ۱۰ – کلیه اشخاصی که از سایر مراجعذی ربط مجوزاخذ نموده اند و در امور مذکور در این آیین نامه فعالیت دارند ،

مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه وضعیت خود را با مفاد این آیین نامه تطبیق دهند.

ادامه فعالیت این قبیل اشخاص منوط به تایید و صدور مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور است.

ماده ۱۱- هر گونه استفاده از دستگاه های فلزیاب در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ،

منوط به اخذ اجازه از سازمان یاد شده می باشد.

ماده ۱۲- تعیین دستگاه های اجرایی که برای انجام وظایف خاص خود مستثنا  از این آیین نامه می باشند . با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود.

قانون دستگاه فلزیاب
قانون دستگاه فلزیاب

 

 

ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مصوب ۷ و ۱۰ و ۱۴ فروردین ۱۳۷۳ هیات وزیران

تبصره ۱– خروج اشیای عتیقه و کتب خطی ممنوع است.

آیین نامه اموال فرهنگی ، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و

دولتی مصوب ۷/۱۲/۸۱ هیات وزیران

ماده ۱- اموال فرهنگی – تاریخی و هنری به اموالی گفته می شود که از نظر علمی ، تاریخی ، فرهنگی ، باستان شناسی ،

دیرین شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد و به یکی از انواع زیر تعلق داشته باشد :

الف- اموال فرهنگی – تاریخی : به اموالی اطلاق می شود که نشانگر تحول حیات و هویت فرهنگی – تاریخی یا وقوع وقایع تاریخی – فرهنگی انسان

را در مقیاس ملی یا منطقه ای یا بین المللی نشان دهد یا نشانگر ظهور حیات و انقراض تمدن های تاریخی بوده

و از محوطه های باستانی واقع در خشکی یا بستر دریاها ، در اثر حفاری علمی یا علل دیگر کشف شود.

تبصره –  آثار دیرین شناسی ، شامل مجموعه ها و نمونه های نادر جانور شناسی ، گیاه شناسی ،

معدن شناسی ، انسان شناسی ، بقایای نباتی و جانوری ماقبل تاریخ و ترکیبات نادر زمین شناسی در حکم اموال فرهنگی – تاریخی محسوب می شود.

ب- اموال فرهنگی  : به اموال منقولی اطلاق می شود که نشانگر وجوه مختلف زندگی انسان در دوره متاخر تاریخی بوده و پژوهش در آنها موجب بازشناسی صورت تاریخی –

فرهنگی زندگی جوامع انسانی می شود ، از قبیل آثار مردم نگاری ، مردم شناسی ، فرهنگ و هنر بومی ، آرشیوهای صدا و تصویر و تمبر و امثال آن .

د- اموال هنری : به کلیه آثار هنری در رشته های مختلف هنر های تجسمی اعم از هنرهای سنتی و بومی یا معاصر ، ایرانی یا غیر ایرانی ،

گفته میشود که ساخته مشاهیر هنرمندان رشته های مختلف هنری بوده یا در تاریخ هنر ،

جزء آثار شاخ هنری محسوب می شوند یا نشانگر آغاز یا اوج سبک یا مکتب یا دوره هنری مشخص باشند.

ھ – اموال مطالعاتی : قطعه ای از یک اثر فرهنگی – تاریخی یا هنری است که فاقد نقش کامل ،

خط و حیثیت مستقل فرهنگی بوده یا فاقد ارزش حفاظتی باشد و صرفا از نظر تشخیص دوره تاریخی ،

جنس و ترکیب عناصر آن ارزش مطالعاتی داشته باشد.

و –  اموال تقلبی و یا جعلی : به اموالی گفته می شود که با سوء نیت از روی یک اثر تاریخی – فرهنگی و هنری خاص تقلید یا با استفاده از نقوش ،

خطوط و اشکال فرهنگی – تاریخی در دوره معاصر ساخته شده است.

تبصره ۱- تعیین تکلیف اموال مطالعاتی ، تقلبی و جعلی از نظر امحا ، نگهداری  یا واگذاری بلاعوض و فروش

اموال مطالعاتی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود .

تبصره ۲- آثار متعلق به مشاهیر تاریخی –فرهنگی و هنری و همچنین آثار نشانگر رویدادهای مهم تاریخی معاصر و همچنین

آن دسته از آثار فرهنگی و هنری معاصر که برابر دستورالعمل موضوع این آیین نامه درجه یک یا درجه ۲ تشخیص داده شود ،

صرف نظراز قدمت آن ، مشمول مفررات این آیین نامه خواهد بود.

قانون دستگاه فلزیاب
قانون دستگاه فلزیاب

 

 

ماده ۲ – مجموعه اموال فرهنگی- تاریخی یا هنری به اموالی اطلاق می شود که علاوه بر ارزش فرهنگی

– تاریخی و هنری

هر یک از آثار تشکیل دهنده آن ، اجتماع آنها هویتی مستقل ایجاد و ارزش و حیثیتی مضاعف به وجود آورد.

ماده ۳ – کلیه اموال فرهنگی- تاریخی و هنری دولتی که در اختیار وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی

و عمومی غیر دولتی و دستگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی است ،

بر اساس فرم ها و دفاتر مندرج در این آیین نامه توسط دستگاه دارنده ثبت و یک نسخه از آنها به سازمان میراث فرهنگی کشور

و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد.عدم انجام مفاد این ماده ، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

تبصره ۱- اموال فرهنگی – تاریخی حاصل از حفاری های علمی باستان شناسی حداکثر یک ماه بعد از پایان فصل حفاری ،

به واحد اداری ذی ربط تحویل و مفاد این آیین نامه در مورد آنها اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- در مورد اموالی که به حکم مراجع ذی صلاح و تا صدور رای قطعی توقیف می شوند ، ب

راساس بند (۹) ماده (۳) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور و آیین نامه اجرایی آن اقدام خواهد شد.

تبصره ۳- اموال فرهنگی – تاریخی و هنری در اختیار شرکت های دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی و

شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است. نیز مشمول این آیین نامه هستند.

تبصره ۴- تکالیف مقرر در این آیین نامه بر اساس دستورالعمل های صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور ،

نسبت به مرمت ، حفاظت ، پژوهش ، معرفی و سامان دهی اطلاعاتی و کالبدی اموال تاریخی ، فرهنگی و هنری در اختیار خود اقدام خواهند کرد.

ماده ۵- سازمان میراث فرهنگی کشور مکلف است. اقدامات اضطراری حفاظتی و مرمتی را تعیین و به دستگاه ذی ربط ابلاغ و دستگاه اجرایی مکلف است.

بر اساس نظرات سازمان اقدام نماید.

قانون دستگاه فلزیاب
قانون دستگاه فلزیاب

 

ماده ۶- حفاظت و حراست از اموال موضوع این آیین نامه بر عهده دستگاه دارنده اموال و نگهداری حساب آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره – در صورتی که اموال موضوع این آیین نامه  به دلیل شرایط فیزیکی یا شیمیایی خود اثر و یا در جریان مرمت به دلایل فنی از بین برود.

اموال یاد شده. پس از تایید سازمان میراث فرهنگی کشور و با رعایت مقررات مربوط از فهرست اموال دولتی خارج خواهد شد.

ماده ۷ – طبقه بندی ارزشی اموال فرهنگی- تاریخی و هنری مشمول این آیین نامه ( آثار درجهیک- درجه دو- درجه سه- مطالعاتی ) مطابق دستورالعملی خواهد بود.

که توسط سازمان میراث فرهنگی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

نتایج حاصل از اجرای طرح مذکور پس از تصویب سازمان میراث فرهنگی کشور لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره-کلیه اموال فرهنگی – تاریخی و هنری از نظر اجرای مفاد این آیین نامه تا انجام طرح طبقه بندی ارزش فرهنگی – تاریخی آنها ،

در حکم آثار درجه دو و برای اجرای مفاد ماده بیست این آیین نامه در حکم آثار درجه سه محسوب می شوند.

ماده ۸ – سازمان میراث فرهنگی کشور موظف است دستورالعمل سامان دهی اطلاعاتی اموال موضوع این آیین نامه

را به منظور تولید و ثبت اطلاعات پژوهشی ، حفاظتی ، کالبدی ، مرمتی و اموالی هر اثر در قالب شناسنامه عمومی و تخصصی ،

تدوین و به دستگاه های ذیربط جهت اجرا ابلاغ نماید.

ماده ۹ –  سازمان میراث فرهنگی کشور دستورالعمل مرمت اموال موضوع این آیین نامه را با توجه به طبقه بندیارزش فرهنگی

– تاریخی ، نوع ، جنس ، قدمت ، نوع و میزان آسیب دیدگی اثر ، تدوین و ابلاغ خواهد کرد.

تبصره – مرمت اضطراری اموال موضوع این آیین نامه از سوی دستگاه دارنده. در اسرع وقت آغاز خواهد. شد.

ماده ۱۰ –  سازمان میراث فرهنگی کشور دستورالعمل سامان دهی کالبدی اموال موضوع این آیین نامه را به منظور ایجاد.

شرایط علمی ، فنی و امنیتی لازم برای بقای اثر در محل و نحوه نگهداری آن ، تدوین ، ابلاغ و بر اجرای آن نظارت می نماید.

ماده ۱۱ –  کلیه دستگاههای مشمول این آیین نامه موظفند پس از ابلاغ دستورالعمل های موضوع این آیین نامه

نسبت به طبقه بندی ارزشی و سامان دهی اطلاعاتی و کالبدی اموال تاریخی ، فرهنگی و هنری تحت اختیار خود ،

با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام نمایند.

 

آدرس کانال تلگرام محصولات و لیست قیمت محصولات   @zarshenasan

تلگرام کارشناس آثار و نشانه ها :  

@karshenas_zarshenasan    

شماره تماس کارشناس آموزش فلزیاب، خرید فلزیاب و تعمیر فلزیاب 

۰۹۰۱۴۴۴۴۹۰۳-۰۹۱۰۰۰۶۱۳۸۷

جهت تعمیر فلزیاب و ارتقا فلزیاب و فروش فلزیاب دستگاه فلزیاب  خود چه به صورت حضوری و غیر حضوری میتوانید از طریق

راه های ارتباطی شرکت آسیا مدرن با ما در ارتباط باشید.

گنج یابی

زرشناسان

پینترست

سایت سوالکده

 فلزیاب های برتر دنیا

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با فلزیاب وانواع فلزیاب اینجا را کلیک کنید و توضیحات بیشتر را مطالعه کنید

ویرایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما